Čistenie komínov

Pri zanedbaní čistenia komína sa na jeho stenách začne usadzovať decht, ktorý sa neskôr môže zapáliť a spôsobiť požiar.

Podľa § 19 vyhlášky č. 401/2007 sa čistenie a kontrola komínov vykonáva:

 

a) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu.

b) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

c) ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW, tak sa musí čistiť a kontrolovať raz za:

  1. štyri mesiace (ak sú spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá)
  2. šesť mesiacov (ak sú spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky. Pri komíne s vložkou sa lehota predlžuje na dvanásť mesiacov.)

d) ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW, tak sa musí čistiť a kontrolovať raz za:

  1. dva mesiace (ak sú spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá)
  2. šesť mesiacov (ak sú spotrebiče na plynné palivá)

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

 

 CHCELI BY STE PORADIŤ?

Napíšte nám

 

dym z komína