Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

§4

Povinnosti právnických osôb a podnikajucích fyzických osôb

m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína zabespečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou: 5) technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§14

Povinnosti fyzických osôb

h) zabespečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,

i) zabespečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 Z.z.

§20

Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabespečená kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kw, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivá

2. šesť mesiacov ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

b) ak súna komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kw, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo na kvapalné palivá

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C. musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé polivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť: pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondezát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.